Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rafał Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Nowak „NOVAK CHALET BANICA”, NIP 7382151752, adres: Banica 27, 38-315 Banica;
 2. w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się poprzez e-mail: kontakt@novakchalet.pl lub telefonicznie: 512121135;
 3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z Panią/Panem umowy poprzez świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych, w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na administratorze
  w postaci prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych, w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz mienia za pomocą monitoringu wizyjnego wokół domku. Dane zbierane są także w celach statystycznych;
 4. Pani/Pana dane osobowe zbierane są na podstawie Pani/Pana zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do wykonania ciążącego na administratorze obowiązku w postaci w szczególności prowadzenia ksiąg rachunkowych, rezerwacyjnych, rejestracyjnych a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w odniesieniu do danych niezbędnych do realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, polegającego na dochodzeniu roszczeń, wynikających ze stosunku prawnego pomiędzy Panią/Panem a administratorem oraz obroną przed takimi roszczeniami;
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż do momentu ustania przyczyny ich gromadzenia w celu przetwarzania. Dane związane z realizacją umowy przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, związanego z umową (art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej) lub nie dłuższy niż jest to konieczne dla realizacji umowy. Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia tej zgody. Dane przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przechowywane będą do momentu wypełnienia tego obowiązku. Dane przetwarzane na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora przetwarzane będą przez okres występowania tego interesu (np. do momentu przedawnienia roszczeń);
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi, w tym dostawca niezbędnego oprogramowania, podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne lub doradcze, poczta, kurierzy, banki oraz podmioty obsługujące płatności;
 7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada także Pani/Pan prawo do przeniesienia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. W celu realizacji tych praw, odpowiedni wniosek powinien zostać przesłany na adres mailowy: kontakt@novakchalet.pl;
 8. jeżeli Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/Pana zgody, w każdym momencie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie zgody może nastąpić w tej samej formie, w jakiej została udzielona;
 9. w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (ul. Stawki 2, Warszawa);
 10. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy lub wykonania usługi. Podanie danych osobowych uzasadnione jest realizacją umowy.

Rezerwacja telefoniczna: 883 369 095

Prosimy o kontakt w godzinach 8:00 - 20:00.

Rezerwacji online możesz dokonać w każdej chwili - w tym celu przejdź do zakładki REZERWACJA