REGULAMIN NAJMU DOMKU „NOVAK CHALET BANICA”

REGULAMIN NAJMU DOMKU WYPOCZYNKOWEGO

„NOVAK CHALET BANICA”

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu domku wypoczynkowego „NOVAK CHALET BANICA”.
 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 1. cena najmu – całkowity koszt wynajmu domku;
 2. domek – domek wypoczynkowy mieszkalny przeznaczony do wynajmu położony
  w miejscowości Banica;
 3. najem – czyli oddanie przez Wynajmującego domku do czasowego używania przez Najemcę w celu krótkotrwałego zakwaterowania w zamian za umówione wynagrodzenie;
 4. Najemca – osoba dokonująca rezerwacji lub która zawarła umowę najmu domku;
 5. Wynajmujący – Rafał Nowak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Nowak „NOVAK CHALET BANICA”, NIP 7382151752, adres: Banica 27, 38-315 Banica.

 

§ 2.

REZERWACJA

 1. Rezerwacji najmu domku można dokonać:
 1. telefonicznie pod numerem: 883369095;
 2. drogą mailową na adres: kontakt@novakchalet.pl;
 3. poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego (booking.com, nocowanie.pl i inne);
 4. osobiście.
 1. Przy rezerwacji należy podać następujące dane: datę przyjazdu i wyjazdu, dane osobowe
  i kontaktowe, ilość osób, które będą przebywać w domku.
 2. Warunkiem dokonania skutecznej rezerwacji jest potwierdzenie rezerwacji przez Wynajmującego i uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości i terminie wskazanym podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna powinna zostać uiszczona w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji.
 3. Opłata rezerwacyjna stanowi przedpłatę na poczet ceny najmu. Pozostałą do uiszczenia kwotę tytułem ceny najmu należy uiścić nie później niż przed rozpoczęciem najmu
  w sposób wskazany podczas procesu rezerwacji. Opłata rezerwacyjna może wynosić 100% ceny najmu.
 4. Osoba dokonująca rezerwacji domku musi mieć ukończone 18 lat.
 5. W przypadku skrócenia przez Najemcę swojego pobytu, należna za niewykorzystany okres cena najmu nie podlega zwrotowi.
 6. Koszt anulowania rezerwacji jest determinowany przez warunki oferty oraz okres, jaki pozostał do zarezerwowanego terminu. W razie braku innych postanowień:
 1. anulowanie rezerwacji do 30 dni przed datą pobytu jest bezpłatne. Wynajmujący zobowiązany jest w terminie 21 dni roboczych do zwrotu pełnej kwoty opłaty rezerwacyjnej;
 2. w przypadku anulowania rezerwacji od dwudziestego dziewiątego do pierwszego dnia przed rozpoczęciem pobytu lub w dniu przyjazdu, Wynajmujący obciąży Najemcę opłatą za anulowanie rezerwacji w wysokości wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
 1. Najemca jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w procesie rezerwacji. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu przyjazdu lub wyjazdu lub błędne wskazanie danych przez Najemcę.
 2. Powyższe zasady dokonywania i anulowania rezerwacji nie dotyczą rezerwacji dokonywanych poprzez portale rezerwacyjne partnerów Wynajmującego, do których stosuje się zasady ustalone przez danego partnera.
 3. Jednostką płatniczą jest złoty polski (PLN). Wszelkie dodatkowe opłaty, związane
  z dokonywaniem płatności (w tym przewalutowania), obciążają Najemcę.
 4. Najemcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 287).

 

§ 3.

ZAKWATEROWANIE

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00.
 2. Odbiór i zwrot kluczy możliwy po uprzednim ustaleniu tego z Wynajmującym.
 3. Przy odbiorze kluczy Najemca zobowiązany jest okazać dokumenty tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) swój oraz osób, które będą przebywać w domku oraz czytelnie wypełnić karty meldunkowe dla wszystkich osób przebywających
  w domku.
 4. Opuszczenie domku i zdanie kluczy powinno nastąpić w ostatnim dniu najmu przewidzianego rezerwacją, nie później niż do godziny 10:00 tego dnia. W przypadku nieopuszczenia domku do wskazanej w zdaniu pierwszym godziny, Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę przebywania w domku. Opuszczając domek Najemca zobowiązany jest zamknąć go na klucz.
 5. Na wypadek pogorszenia stanu, uszkodzenia lub zniszczenia domku spowodowanych przez Najemcę lub osoby przebywające w domku razem z Najemcą, chociażby nieumyślnie, Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów (kar pieniężnych, opłat dodatkowych) opisanych w § 4 i § 5 niniejszego Regulaminu. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o wystąpieniu jakiejkolwiek szkody, niezwłocznie po jej wykryciu.
 6. Najemca zobowiązany jest do pełnego pokrycia wartości szkody. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Wynajmujący poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przebywających
  w domku z Najemcą, w szczególności za osoby niepełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą zamieszkiwać w domku wyłącznie z osobami pełnoletnimi.

 

§ 4.

WARUNKI KORZYSTANIA Z DOMKU

 1. Najemca zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu.
 2. W domku w godzinach od 22.00 do 06.00 obowiązuje cisza nocna. W przypadku naruszenia ciszy nocnej, Najemca zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnej interwencji wezwanych służb.
 3. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz wszelkich wyrobów tytoniowych (w tym w szczególności e-papierosów). Niezastosowanie się do powyższego zakazu przez osoby przebywające w domku, skutkuje nałożeniem na Najemcę kary pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł.
 4. Przebywanie zwierząt w domku możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu
  z Wynajmującym i uiszczeniu dodatkowej opłaty.
 5. Obiekt wyposażony jest w balie zamontowaną na zewnątrz domku, korzystanie z tego urządzenia odbywa się za dodatkową opłatą po wcześniejszym uzgodnieniu
  z Wynajmującym. Korzystanie z balii odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko użytkownika. Instrukcja korzystania z balii dostępna jest na terenie domku. Korzystając
  z balii nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru, jeżeli znajdują się w balii lub w jej pobliżu. Jeżeli balia nie jest używana, zaleca się przykrycie jej pokrywą. Nie wolno skakać do wody. Należy dbać o bezpieczeństwo podczas korzystania ze schodów lub innych elementów ułatwiających dostęp do balii, zwłaszcza w zimie, gdy woda zamarza i jest ślisko. Nie należy zbyt mocno nagrzewać wody w balii. Maksymalna zalecana temperatura wody wynosi 37ºC. Osoby cierpiące na zakaźne choroby skóry nie powinny kąpać się
  w balii. W przypadku osób cierpiących na choroby serca, temperatura wody powinna być niższa niż 37ºC. W razie złego samopoczucia lub zmęczenia nie należy korzystać z balii. Długie kąpiele mogą powodować odwodnienie, a kąpiel w zbyt ciepłej wodzie może spowodować w najgorszym przypadku hipertermię. Kobiety w ciąży oraz osoby wymagające opieki medycznej powinny skonsultować zamiar skorzystania z balii
  z lekarzem. Podczas kąpieli w niskich temperaturach należy założyć czapkę celem uniknięcia przeziębienia. Jeżeli pokrywa balii nie jest używana, należy ją umieścić na czystej powierzchni z dala od podłoża, celem uniknięcia zabrudzenia balii.
 6. W domku mogą przebywać jedynie osoby wpisane do karty meldunkowej, maksymalnie 6 osób lub więcej, lecz po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym. W przypadku przebywania w domku większej ilości osób niż dopuszczalna lub stwierdzenia po godzinie 22:00 obecności innych osób niż wpisanych do kart meldunkowej, Najemca zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności dobowej ceny najmu.
 7. Wszelkie imprezy, spotkania towarzyskie, itp., możliwe są wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Wynajmującym, uzyskaniu jego pisemnej zgody i zaakceptowaniu warunków finansowych.
 8. Przedłużenie pobytu w domku jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Wynajmującemu i potwierdzeniu przez Wynajmującego możliwości kontynuowania najmu.
 9. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do domku o każdej porze.
 10. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez Najemcę, Wynajmujący może rozwiązać zawartą z nim umowę najmu w trybie natychmiastowym, zatrzymując ustaloną cenę najmu.

 

§ 5.

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

 1. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania i zwrotu domku w stanie niepogorszonym. Przed opuszczeniem domku, Najemca zobowiązany jest w szczególności do pozostawienia naczyń umytych lub włożonych do zmywarki, pozostawienia umytych sprzętów kuchennych, zebrania śmieci do kosza na śmieci lub do worków, pozostawiając je obok kosza na śmieci. Przestawianie mebli oraz sprzętów AGD/RTV jest zabronione. Za niezastosowanie się do powyższych postanowień, Najemcy zostanie naliczona opłata za dodatkowe sprzątanie w wysokości 200,00 zł.
 2. Sprzątanie domku lub wymiana ręczników i pościeli są możliwe po uprzednim uzgodnieniu tej kwestii z Wynajmującym oraz dodatkowo płatne.
 3. Na terenie obiektu znajduje się parking niestrzeżony.
 4. Najemca nie może przekazywać domku w podnajem i do bezpłatnego używania osobom trzecim.
 5. Wynajmujący oddaje domek do korzystania wyłącznie do celów mieszkalnych. Wykorzystywanie domku do innych celów, w szczególności komercyjnych i reklamowych, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego i na warunkach finansowych ustalonych z Wynajmującym pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej.
 6. Najemca nie może wprowadzać jakichkolwiek przeróbek ani innych trwałych zmian
  w domku.
 7. Najemca nie może wymieniać zamków ani dorabiać kluczy do najmowanego domku.
 8. W przypadku zgubienia lub zniszczenia przez Najemcę kluczy, kart wejściowych, pilotów, Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę, w wysokości 100,00 zł.

 

§ 6.

PRAWA I OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez Najemcę po zakończeniu Najmu przedmioty. Poniesione przez Wynajmującego koszty przechowania oraz utrzymania rzeczy w należytym stanie, a także koszty doręczenia rzeczy Najemcy, obciążają Najemcę.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności względem Najemcy z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, a powstałych z przyczyn niezależnych od Wynajmującego.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu, pozostawionego na terenie obiektu.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie lub mieniu, jeżeli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu wszelkie usterki i awarie niezwłocznie po ich wykryciu telefonicznie na nr 512121135 lub mailowo na adres: kontakt@novakchalet.pl.

 

§ 7.

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług, Najemcy mogą złożyć reklamację drogą mailową na adres: kontakt@novakchalet.pl.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wynajmujący poinformuje Najemcę e-mailem zwrotnym na adres e-mail Najemcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wynajmującego.
 3. W przypadku reklamacji usług dodatkowych sprzedawanych w Pakietach, reklamacja zgłoszona zgodnie z ust. 2 powyżej zostanie przekazana do partnerów Wynajmującego świadczących te usługi.

 

§ 8.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres i sposób przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przed dokonaniem rezerwacji domku Najemca zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zarezerwowanie domku jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na warunki w nim umieszczone.

Rezerwacja telefoniczna: 883 369 095

Prosimy o kontakt w godzinach 8:00 - 20:00.

Rezerwacji online możesz dokonać w każdej chwili - w tym celu przejdź do zakładki REZERWACJA